RIWA streeft naar een dusdanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat een natuurlijke zuivering volstaat om daaruit onberispelijk drinkwater te bereiden. In lijn met Artikel 7 van de Kaderrichtlijn Water betekent dit dat de water­kwaliteit verder dient te ver­be­te­ren, zodat op termijn het niveau van de zuiveringsinspanning kan worden verminderd.

De hoge kwaliteit waaraan het drink­water in Europa moet voldoen, vereist een preventieve bescherming van het opper­vlaktewater. Immers, zuive­rings­­technieken die ingezet moeten worden om in de grondstof aan­wezige ver­ont­rei­nigingen te verwijderen, zijn nooit 100% effectief. Bovendien kunnen bepaalde zuiveringstechnieken tot nieuwe chemische omzet­tings­producten leiden. Het oppervlaktewater dient daarom zo min mogelijk belast te zijn met stoffen die daar niet van nature in voorkomen.