De diverse menselijke activiteiten laten een voetafdruk na op de waterkwaliteit van in de Maas. De kwaliteit van het water in de Maas is in de afgelopen decennia sterk verbeterd, ook voor het gebruik ervan voor het maken van drinkwater. Algemene parameters, zoals zuurstof, nutriënten en chloride, maar ook zware metalen zijn daardoor niet langer een probleem voor de productie van drinkwater. Een aantal stoffen overschrijdt echter met enige regelmaat hetzij de normen voor oppervlaktewater waaruit drinkwater gemaakt mag worden, hetzij de waarden die de drinkwaterbedrijven nastreven. We onderscheiden momenteel 38 drinkwater relevante stoffen. De methode, waarmee wordt bepaald welke stoffen drinkwater relevant zijn, en welke stoffen mogelijk drinkwater relevant kunnen worden staat beschreven in een (Engelstalig) rapport.

De volgende zaken spelen rond het gebruik van de Maas als bron voor drinkwaterbereiding: