We treffen geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen en hormoon verstorende stoffen aan in het Maaswater in gehaltes die boven de streefwaarden (0,1 µg/l) van het European Rivier Memorandum (ERM) liggen. Voor deze stoffen zijn in Europa geen normen. RIWA-Maas wil dat vanuit het voorzorgsprincipe de emissies zodanig beperkt worden dat de streefwaarden niet meer overschreden worden. Dergelijke stoffen horen niet thuis in de bronnen voor drinkwater. Dat voorzorgprincipe moet ook de basis zijn van een gewenste normering.

Na agendering de aandacht vasthouden en oplossingen zoeken

We agenderen deze nieuwe stoffen al enige tijd bij de overheden en de Internationale Maascommissie. Het gaat hierbij om stoffen zoals metformine, carbamazepine, metoprolol, ibuprofen en een vijftal röntgencontrastmiddelen. Ook kaarten we het publiekelijk aan via onze persberichten en nieuwsbrieven. We hebben het initiatief genomen tot de opstelling door KWR Water Cycle Research en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) van een ‘Kennismontage’ over deze stoffen in water. Dit heeft geleid tot de opstelling van een gezamenlijk plan van aanpak in de waterketen met Unie van Waterschappen en Vewin. In de 2e generatie ontwerp KRW waterplannen worden nieuwe stoffen, waaronder medicijnen, inmiddels als probleemveld erkend, en worden de eerste stappen tot verkenning, onderzoek et cetera benoemd. Samen met Vewin trekken we op in de agendering op Europees niveau, zoals voor de EU strategie in 2015 en de herziening van de Prioritaire stoffen richtlijn in 2017. Een andere stap in onze lobby richt zich op de diverse partijen in het medische circuit, die we bewust willen maken van hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een reductie van de emissies.