Signaleren

De leden van RIWA-Maas onderzoeken permanent en uitgebreid de kwaliteit van het Maaswater op de punten waar zij water innemen. Op grond van dit onderzoek signaleert RIWA-Maas voor welke stoffen wettelijke normen of streefwaarden van het European River Memorandum (ERM-streefwaarden) worden overschreden en welke nieuwe stoffen er worden gevonden in het Maaswater. We vinden een verontreiniging relevant voor de drinkwaterproductie als die op verschillende innamepunten, in verschillende jaren binnen een periode van vijf jaar, enkele keren boven de normen of ERM-streefwaarde is waargenomen.

 

Informeren

Jaarlijks rapporteert RIWA-Maas over de kwaliteit van het water uit de Maas. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de drinkwaterrelevante stoffen. Daarnaast brengen wij samen met RIWA-Rijn een nieuwsbrief uit over actuele zaken. Tevens worden kwaliteitsgegevens, rapporten en actualiteiten gemeld via deze website . RIWA-Maas richt zich daarbij vooral op de media, nationale, regionale en gemeentelijke overheden, Europese instellingen, internationale commissies, de industrie en de agrarische sector.

 

Belangenbehartigen

Om de kwaliteit van het Maaswater te verbeteren vanuit het belang voor de drinkwatervoorziening richten wij ons tot overheden, brancheorganisaties van producenten en consumenten. Daarbij zetten wij in op het terugdringen van emissies van ongewenste stoffen: deze kunnen worden verminderd middels wet- en regelgeving (normering), toelating en gebruik van stoffen. Binnen de Internationale Maascommissie vragen we aandacht voor de drinkwaterbelangen bij de nationale en regionale overheden vanuit het Maasverdrag en de Kaderrichtlijn Water. Ook overleggen we met die nationale en regionale overheden over drinkwaterbelangen in andere thema’s, zoals wet- en regelgeving rond de toelating en het gebruik van stoffen. Met de waterbeheerders spreken we over nationale of regionale plannen rondom waterkwaliteit.