De Maas

De rivier de Maas ontspringt in Frankrijk en stroomt over circa 925 kilometer via België en Nederland naar de monding in de Noordzee. Er wonen bijna 9 miljoen mensen in het stroomgebied van de Maas, dat een oppervlakte van meer dan 34 duizend vierkante kilometer beslaat. De verdeling over de landen en regio’s is grafisch weergegeven in deze twee taartgrafieken.

Monitoring

De leden van RIWA-Maas onderzoeken samen met de overheden het water op een tiental meetpunten langs de rivier (zie kaart). Op de innamepunten wordt de waterkwaliteit continu bewaakt, zowel met chemisch analyses als met biomonitoring. Daarnaast worden elke vier weken op alle meetpunten watermonsters genomen die op een breed pakket aan stoffen worden onderzocht. Hoe breed dit pakket is wordt om de drie jaar vastgesteld: nieuwe relevante stoffen worden toegevoegd, oude stoffen die niet meer worden aangetroffen worden afgevoerd. Ieder jaar wordt op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen gekeken of er een tot dan toe niet gezochte stof moet worden meegenomen. Daarnaast worden ook watermonsters met verschillende high tech-methoden gescreend op de aanwezigheid van een heel breed scala aan stoffen. Hierbij ligt de nadruk op het aantonen van een stof en is soms slechts een indicatie te geven van de concentratie. Dit gebeurt om de vinger aan de pols te houden, zodat stoffen die ineens opdoemen tijdig worden opgemerkt. Ook wordt af en toe ingezoomd op een specifieke stof die in het gehele stroomgebied van de Maas wordt gevolgd. Dergelijke meetcampagnes zijn in het verleden uitgevoerd voor stoffen als diuron, glyfosaat en bromide. Meestal worden deze campagnes gezamenlijk met waterbeheerders in het stroomgebied uitgevoerd.

Drinkwaterrelevante stoffen

De diverse menselijke activiteiten laten een voetafdruk na op de waterkwaliteit van in de Maas. De kwaliteit van het water in de Maas is in de afgelopen decennia sterk verbeterd, ook voor het gebruik ervan voor het maken van drinkwater. Algemene parameters, zoals zuurstof, nutriënten en chloride, maar ook zware metalen zijn daardoor niet langer een probleem voor de productie van drinkwater. Een aantal stoffen overschrijdt echter met enige regelmaat hetzij de normen voor oppervlaktewater waaruit drinkwater gemaakt mag worden, hetzij de waarden die de drinkwaterbedrijven nastreven. We onderscheiden momenteel 19 drinkwater relevante stoffen . De methode, waarmee wordt bepaald welke stoffen drinkwater relevant zijn, en welke stoffen mogelijk drinkwater relevant kunnen worden staat beschreven in een (Engelstalig) rapport.

De volgende zaken spelen rond het gebruik van de Maas als bron voor drinkwaterbereiding: