Bulletin d'information

09.12.2016

Rijkswaterstaat en RIWA-Maas en -Rijn wisselen waterkwaliteitsdata uit

Categorie: Nieuws

Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven die de rivieren gebruiken als bron, verenigd in RIWA-Maas en -Rijn, trekken samen op om de waterkwaliteit te waarborgen. Belangrijk want alleen al voor de drinkwatervoorziening zijn ruim 6 miljoen Nederlanders afhankelijk van Rijn- en Maaswater. Om de samenwerking te versterken, gaan deze organisaties voortaan meetgegevens over de waterkwaliteit van Rijn en Maas uitwisselen.Dit stelt hen in staat om effectiever meettaken uit te voeren en efficiënter de waterkwaliteit te monitoren. Op 8 december hebben Rijkswaterstaat en RIWA Rijn en Maas deze samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit vond plaats in het Haagse Museon waar ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van RIWA een speciale Watertafel staat bij de tentoonstelling “One Planet” van het Museon.

 

Biologische en chemische waterkwaliteit

Zorgen voor schoon water is één van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat. Daarom wordt continu de biologische en chemische kwaliteit van het water gemeten. Enerzijds wordt de aanwezigheid van planten, algen, vissen, vogels en bacteriën die in het water leven onderzocht. Anderzijds ook de aanwezigheid van voedingsstoffen en (micro)verontreinigingen in het oppervlaktewater en de waterbodem. Rijkswaterstaat bewaakt onder meer de waterkwaliteit op locaties waar de Rijn en Maas Nederland binnenstromen. RIWA Maas en Rijn voeren uitgebreide metingen uit op het oppervlaktewater van de Rijn en Maas.

 

Gelijke informatie

Al deze metingen leveren data op waarmee wordt bepaald of maatregelen moeten worden getroffen om de kwaliteit van het water te verbeteren en zo ja, welke. Doordat Rijkswaterstaat en RIWA-Maas en -Rijn elkaars meetgegevens gaan uitwisselen worden doublures bij het meten voorkomen en beschikken Rijkswaterstaat en RIWA-Maas en -Rijn over gelijke informatie. En kunnen zij elkaars gegevens aanvullen op hun eigen meetprogramma’s.

 

Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat is als waterbeheerder verplicht metingen uit te laten voeren naar de waterkwaliteit van de rijkswateren. Deze metingen maken deel uit van het meetprogramma Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Zo wordt voldaan aan de (Europese) wet – en regelgeving op het gebied van waterkwaliteit, zoals de Kader Richtlijn Water (KRW). Ook voor (de leden van) RIWA-Rijn en -RIWA Maas gelden de Europese kaders en nationale en internationale rapportageverplichtingen.
Delen |