News message

22.06.2015

Zienswijze over de Stroomgebiedbeheerplannen Maas

Category: Nieuws, Nouvelles, Aktuelles

Op 18 juni heeft RIWA-Maas haar zienswijze over het ontwerp Nationale Waterplan (NWP) 2016-2021, het ontwerp Beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren (BPRW) en het ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Maas (SGBP Maas) gegeven. Tevens hebben we gereageerd op het Franse SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) des districts Rhin et Meuse, partie française en het Bewirtschaftungsplan 2016-2021 für die nordrhein-westfälischen Anteile von Rhein, Weser, Ems und MaasOnze zienswijze op het NWP, BPRW en SGBP-Maas komt overeen met de zienswijze van de Vewin over deze plannen; hierbij richt RIWA zich uiteraard vooral op de oppervlaktewateraspecten (zie link hieronder voor de Vewin zienswijze). Tevens onderschrijven wij de 62 concrete maatregelen die op 27 mei 2015 door de Vewin zijn aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter verbetering van de waterkwaliteit.


Wij verzoeken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij dr definitieve plannen rekening te houden met deze reactie en pleiten ervoor om tijdens de verwerking van onze reactie nader overleg te hebben zodat in de definitieve plannen zoveel mogelijk concretisering gegeven kan worden aan maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit ten behoeve van de drinkwaterproductie.


Hieronder staan de links naar de aangehaalde documenten.
Delen |